WWOOF Bulgaria

WWOOF is an exchange program started in 1971.
In return for volunteer help, WWOOF hosts offer food, accommodation and opportunities to learn about organic lifestyles.

WWOOF organisations link people who want to volunteer on organic farms or smallholdings with people who are looking for volunteer help.

If you are new to WWOOF you can find some useful information in the FAQ page.

УУООФ България

WWOOF е доброволец програма, която започва през 1971 година.
В замяна на доброволец от помощ, WWOOF домакините предлагат храна, настаняване и възможности да се запознаят с екологични начин на живот.

WWOOF организации свързват хората, които искат да работят като доброволци на органични ферми или малки стопанства с хора, които търсят доброволци помощ.

Ако сте нов в WWOOF можете да намерите полезна информация в страницата Често задавани въпроси.

Farms in Bulgaria/Ферми в България

Click pin-point for more info, or click here for bigger map.

кликнете точица за повече информация или кликнете тук за по-голяма карта

Active users
  • WWOOFers: 80
  • Hosts: 14

Member of FoWO